Skip to content

DigiPAS

Prosjekt: DigiPAS – Digitale tavleløsninger for kommunehelsetjenesten
Digitale samhandlingsløsninger gir økt kvalitet, bedre pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten.

DigiPAS-prosjektet (2018-2020) har samlet erfaring fra fem norske kommuner knyttet til bruk av digitale tavleløsninger med mål om å øke kvalitet og pasientsikkerhet og samtidig utnytte ressursene bedre.  Kommunene har hatt journalsystemet som sitt viktigste verktøy. Journalsystemene er imidlertid et dokumentasjonssystem som har lite støtte til arbeidsprosesser og samhandling og helsepersonell bruker ofte mye tid på å samhandle om pasienter og oppgaver. En digital samhandlingsløsning  har gitt ansatte oversikt over prioriterte oppgaver og pasienter noe som har vært en støtte i oppfølging av brukere. Det har bidratt til å forbedre kvaliteten i pasientsikkerhetsarbeidet og har også forbedret overgangen til og fra spesialisthelsetjenesten.

DNV Imatis samhandlingsløsning har bidratt til bedre oppfølging av brukere i hjemmetjenesten gjennom å tydeliggjøre kartlegginger og sjekklister, og gjøre samarbeidet rundt brukerne enklere. DigiPAS har vist at digitale tavler som strukturerer oppgaver er et nyttig verktøy for ansatte som også forenkler pasientsikkerhetsarbeidet. Et godt samspill mellom tavler og arbeidspraksis har vært viktig for å lykkes med forbedringer. 

Prosjektet var et forsknings- og innovasjonsprosjekt ledet av SINTEF, hvor DNV Imatis samarbeidet med Skien, Larvik og Horten kommune om utvikling og utprøving av digitale samhandlingstavler for ulike enheter i kommunehelsetjenesten. 

Gevinster fra et ledelsesperspektiv

DigiPAS har vist at lederne opplever god nytte av både pasientsikkerhets- og samhandlingstavlene for å ta beslutninger.  I hjemmetjenesten har avdelingslederne fått en samlet oversikt over pasienter og oppgaver. Informasjon har blitt registrert i tavla i stedet for på gule lapper, og har gitt lederne en opplevelse av kontroll gjennom bedre oversikt over helheten. En leder har formulert det slik «vi er ikke så på hæla, men kan sette inn ressurser tidligere og være mer forberedt». God ledelse krever oversikt over oppgaver, hva er gjennomført, hva er utestående for ulike pasienter og hvilke oppgaver som må gjøres til hvilke frister. Ledere i kommunehelsetjenesten bruker mye tid og ressurser på å få oversikt, de leser i journal og sjekker med ansatte. Ledere som har fått oversikt gjennom tavlene har erfart at det forenkler planlegging og beslutninger. Pasienter følges opp bedre samtidig som ansatte som har mye å gjøre, blir avlastet.

Samhandling i tavler med DNV Imatis
Horten Kommune

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.