Skip to content

Vårt samfunnsansvar

DNV Imatis med sine datterselskaper stiller krav til at våre leverandører og partnere skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Vi utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer både for egen virksomhet og våre samarbeidspartnere og leverandører. Vi har samtidig en tydelig forventning om at alle vi samarbeid med gjør det samme for sine underleverandører.

Som en del av vårt samfunnsansvar skal aktsomhetsvurderingene sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker i våre verdikjeder, enten de oppstår direkte i våre egne virksomheter eller indirekte gjennom våre leverandører eller forretningspartnere. Vi har etablert en metodikk for risikovurdering rundt menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, og i kartleggingen benyttes blant annet anskaffelser.no og unepfi.org for å klassifisere leverandører innenfor geografisk område og innkjøpskategori.

Vårt samfunnsansvar

Miljøsertifisering

DNV Imatis har vært miljøfyrtårn-sertifisert siden 2014, med obligatorisk resertifisering hvert tredje år og årlige overvåkingsrevisjoner. Den norske miljøsertifiseringsordningen ble innført i tråd med EUs anskaffelsesdirektiv og er offisielt anerkjent av EU. Denne anerkjennelsen vitner om at ordningen holder standarder og kvalitet på høyde med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

Våre datterselskaper er forpliktet til å følge DNV Imatis-konsernets beslutninger og prosedyrer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) og anskaffelser, med mindre deres nasjonale reguleringer krever ytterligere tiltak.

Våre miljømål inkluderer:
1. Å øke andelen digitale møter for å redusere reiseaktiviteten.
2. Å oppnå en andel på 50% av leverandører som er forpliktet til miljøvennlige prinsipper, enten gjennom en etablert policy eller ved å inneha relevante sertifiseringer.

2023 rapport
2022 rapport 
2021 rapport

Ansatt-, samarbeidspartner- og leverandørkrav

DNV Imatis har tydelige etiske retningslinjer for våre ansatte som beskriver hvordan vi skal opptre internt og i kontakten med forretningsforbindelser. Tilsvarende stiller vi krav til etterlevelse av etiske retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører. Herunder respekt for menneskerettigheter og å sikre anstendige arbeidsforhold internt i den enkeltes virksomhet samt tilhørende leverandørkjede. Retningslinjene legger grunnlaget for vår oppfølgning og vårt samarbeid med samarbeidspartnere og leverandører.

Omfanget av vårt samfunnsansvar

DNV Imatis har vurdert risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet. Etter å ha vurdert den samlede risikoen, har vi identifisert risikoen til å være høyest i kategorier tilknyttet vår leverandørkjede. Alle identifiserte risikoer ivaretas i dag i eget system.

Det å vurdere risikoen for faktiske og mulige brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er en kontinuerlig prosess. Alle våre nye og eksisterende samarbeidspartnere og leverandører skal gjennomgå en aktsomhetsvurdering, og dette er en betingelse for inngåelse av kontrakt med DNV Imatis og sine datterselskaper.

Vår leverandørbase

Hovedaktivitetene i DNV Imatis omfatter utviklingsprosjekter, markedsføring og kommunikasjon, programmering, salg, kundeleveranser – inkludert tilpasning av programvaren til kundenes behov, kundesupport, IKT-drift og administrasjon av ansatte. Vi produserer ingen varer. 76 % av våre leverandører og samarbeidspartnere består av tjenesteleverandører, hvorav 18 % av disse befinner seg utenfor Norge.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Vi gir gjerne mer informasjon til den som ønsker å vite mer angående vår aktsomhetsvurderingen eller dersom du har innspill til vårt miljøarbeid. Henvendelser sendes til compliance@dnvimatis.com Vi svarer normalt innen tre uker.

Varsling

Eventuelle varslinger skal sendes skriftlig til CFO og COO via e-post eller som et dokument i en lukket konvolutt merket «Konfidensielt varsel». Saken behandles i ledergruppen innen 7 dager, og varsleren mottar skriftlig tilbakemelding samtidig som tiltak iverksettes. Varsling kan skje anonymt, men det er en fare for at saken avsluttes dersom ytterligere informasjon ikke kan innhentes i saker hvor dette kreves.