Skip to content

Bydel Gamle Oslo

Pandemien tvang rus- og psykiatriomsorgen i Bydel Gamle Oslo til å endre arbeidsrutinene. – Som forskjellen mellom dag og natt, sier teamleder.

Helhetlig løsning

Da pandemien meldte sin ankomst ble det tydelig at Bydel Gamle Oslo måtte endre måten de jobbet på. Med mange grupper som samarbeider for å ivareta brukere med sammensatte behov, var det helt avgjørende å skaffe seg oversikt og bedre flyt både innen og på tvers av team, enheter og fagområder. 

I tett samarbeid med ledere og ansatte i bydelen ble det utviklet applikasjoner som styrket samarbeidet internt og muliggjorde bedre oppfølging av tjenestemottakere. Dette ga raskt færre feil, bedre kvalitet og økt brukersikkerhet.

Med den digitale tavla har Bydel Gamle Oslo fått et verktøy for registrering av alle nye saker, fordeling av saker mellom team og internt i teamene. Samtidig har man fått oversikt over alle saker, med all relevant informasjon samlet på ett sted, og som er tilgjengelig for alle som trenger den.

Skaper en felles kultur

En felles plattform som man har vært med å utvikle selv har skapt en ny motivasjon og giv blant de ansatte. Som brikker i et puslespill bidrar felles arbeidsverktøy, uavhengig av lokasjon, til å styrke teamfølelsen og samarbeidet. Hassan Mohammed Abdi, teamleder på Valle Bosenter, mener tavla har forent de ansatte om en felles kultur. En mer inkluderende arbeidsplass har spiret frem som et resultat av at tydeligere ansvar og roller bidrar til at flere blir sett i hverdagen.  

Innovasjonsprosjekt

Arbeidet i bydelen har vært en del av et forsknings- og innovasjonsprosjekt i samarbeid med SINTEF Digital, Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo med finansiering fra Forskningsrådet.

Prosjektet ble initiert i en tidlig fase av pandemien med mål om å utvikle gode digitale arbeidsverktøy for kommunale helse- og omsorgstjenester som kan tilpasses utfordringer knyttet til krisesituasjoner som en pandemi.

Gjennom det innledende innsiktsarbeidet ble det tydelig at enhet for Mestring psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo hadde utfordringer knyttet til manglende oversikt, tydelig ansvar og rollefordeling mellom ansatte. Dette førte til at viktig informasjon ble glemt og at ingen visste hvem som gjorde hva eller hadde ansvar for oppfølging.

Nye digitale arbeidsverktøy har skapt en helt annen arbeidshverdag for de ansatte og hevet kvaliteten i tjenesten betydelig.

Reisen fra papir til digitale verktøy i Bydel Gamle Oslo

Lær mer om Bydel Gamle Oslo og få et nærmere innblikk i hva tavlene brukes til. I dette opptaket får du blant annet høre Valle Bosenter sitt arbeid med endringsledelse, utvikling av tavlene, og  hvordan arbeidshverdagen så ut før og etter digitale tavler. 
Du kan også høre erfaringer fra Kampen Omsorg + og Boligenheten.  

Flere gode historier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
3 sykehus med digital beredskap

3 sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.