Skip to content

Flow

Pasientflyt og samhandling

Vår løsning gir deg en plattform for samhandling med sanntidsdata mellom individer, avdelinger og faggrupper, på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsefaglige tjenester og støttetjenester knyttes sammen i felles informasjonssløyfe og skaper et helhetlig blikk på pasienten. ​

I dag utveksles mye viktig informasjon på papirlister, lapper og gjennom telefonsamtaler. DNV Imatis Flow bidrar til å digitalisere denne informasjonsstrømmen for å redusere risikoen for at beslutninger tas på utdatert informasjonsgrunnlag, overses eller «glipper». Informasjon vises, endres og deles i sanntid på alle ønskelige flater.  
Med DNV Imatis Connect kan registreringer gjøres bedside på mobil, hvorpå alle digitale flater automatisk blir oppdatert. Dette sikrer dermed god informasjons- og arbeidsflyt både i, på tvers og mellom avdelinger og tjenester.  

All informasjon ligger tilgjengelig “i lomma” gjennom en mobil plattform som gjør at du slipper å gå til vaktrommet. Samtidig samles også den samme informasjonen på digitale tavler tilpasset den enkelte avdeling eller faggruppe for å optimalisere arbeidsflyt og oppgavestøtte. 

Samhandling kommune

Forbedre arbeidsflyten med Flow

Fra tusj til touch

Erstatt lapper, papirlister, tusj-tavler, telefonsamtaler og «svartebøker»​

Skreddersy behov

Tilpass informasjonen den enkelte avdeling for optimalisert oppgavestøtte

Lik info til alle

Ha all informasjon i sanntid på alle enheter; veggskjerm, pc, nettbrett og mobil​

Ingen dobbeltføring

Unngå dobbeltføring med integrasjon mot journal

Gevinster

Med Flow gir vi deg informasjon tilpasset den enkeltes arbeidsdag, med rett informasjon til rett tid, slik at du slipper å lete etter fysiske eller menneskelige ressurser. Dette igjen gir sitt utspring i økt tilfredshet og trygghet blant de ansatte. Du kan gå langt færre skritt, redusere stressnivået og minimere uro i avdelingen når alle er trygge på at arbeidsoppgaver er utført med nødvendig tilgjengelig informasjon.  

DNV Imatis Flow gir god beslutningsstøtte og en fleksibel hverdag, samtidig som pasientsikkerheten og hver enkeltes dokumentasjonskrav sikres. 

Gjennom sikker og god informasjonsflyt er det ingenting som kommer på avveie, og det sikrer også trygge overganger mellom tjenester uten at noen pasienter glipper. Med bedre samhandling mellom tjenestene, frigjøres ressurser og kan potensielt utløse flere tjenester til kommunens innbyggere 

Finn ut mer

Med DNV Imatis løsning kan du utvikle egne applikasjoner i takt med at nye tjenester kommer til eller endres, for å ivareta den komplette oversikten over menneskelige, materielle og tekniske ressurser.  

Enklere planlegging av arbeidsdagen med historiske og sanntidsdata tilgjengelig til enhver tid, frigir mer tid til pasient-nær behandling og oppføling. 

Personvern

Bruk av RFID-brikke på digital veggtavle gjør det enkelt for de ansatte å logge seg på. Når ingen bruker veggtavlen blir den stående i «beskyttet visning» som fortsatt gir oversikt for de ansatte, men ivaretar personvernet for pasientene.  

Det gode pasientforløpet

Et godt pasientforløp består av mer enn helsefaglig informasjon. Det handler om ankomst- og reisetider; om mat og transport; om plassadministrasjon, oppgaveoversikt og avtaler; og ikke minst om effektiv koordinering mellom alle tjenesteyterne. Et godt pasientforløp skjer når alle bidragsytere i pasientforløpet, både de ulike helsefaglige yrkesgruppene og støttetjenestene er informert og koordinert, med pasientens egne mål og ønsker i fokus. For pasienten kan det være utrygt å bli utskrevet fra sykehuset, hvor det har vært hjelp fra personale døgnet rundt. Statistikken viser at pasientovergangene er forbundet med mange utilsiktede hendelser. DNV Imatis Flow bidrar til tryggere overganger, både fra sykehus til kommunale tjenester og mellom ulike tjenester internt i kommunen. 

Intern varsling og meldinger på mobil

Vår mobilportal er utviklet for å møte fremtidens behov. Samhandling for sikker og trygg informasjonsutveksling på mobile flater. Mobilen er for mange i dag den viktigste enheten i våre liv. Der har vi alle kontakter, banktilknytning og utallige apper. Vi kommuniserer med andre gjennom mange forskjellige applikasjoner i en og samme enhet.  

Slik er det også med vår mobile portal. DNV Imatis mobile portal har mange apper som gode verktøy for å yte effektiv og riktig helsehjelp. Det er den ansattes viktigste arbeidsverktøy. Med vår løsning Connect kan man kommunisere med andre, og skåringer kan gjøres direkte i appen. Informasjonen deles i sanntid og du har all nødvendig informasjon tilgjengelig til enhver tid.

Pasientsikkerhetsprogrammet er en integrert del av DNV Imatis. Registreringer og skåringer kan gjøres direkte fra den mobile enheten.

Tjenester i hjemmet

Hjemmesykepleien har en sentral rolle og ansvar om å yte gode tjenester til pasienten i hjemmet. DNV Imatis har gode løsninger for å sikre rett hjelp til rett tid. Til å formidle alarmer og tjenester til andre involverte parter rundt pasienten. 

DNV Imatis har også løsninger som gir pasienten mulighet til selv å rapportere helsetilstand, behov eller annen informasjon. Informasjonen vil vises på mobil eller i tavlen til de som er på vakt. 

Med våre løsninger får hjemmetjenesten et digitalt verktøy hvor de kan samarbeide og dele informasjon med viktige aktører som skal sikre gode tjenester til innbyggerne. Tjenestekontoret får rask beskjed om endrede behov, ønske om nye tjenester eller avsluttede tjenester 

Rapporter og statistikk

Rapporter og statistikk er gode planleggingsverktøy for å sikre og effektivisere driften. 

Kapasitets- og ressursplanlegging ivaretas i en egen modul. Det er utviklet egne oversiktstavler for ledelsen med nøkkeltallsindikatorer som oppdateres i sanntid. Tavlene viser aktiviteten i kommunen, og gir oversikt over bl.a. belegg, ledig kapasitet og planlagte utskrivninger som forenkler planleggingen. 

Nøkkeltall som vises i tavlene på en avdeling, oppdateres i sanntid, med regler basert på aktiviteter og belegg som automatisk trigger meldingsvarsler til ansvarligroller.  

Data kan overføres fra produksjonsdatabasen til et datavarehus.  

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.