Skip to content

SamKAD

Millioner spart og økt trivsel ble resultatet når sykepleiere og leger selv fikk velge teknologiske løsninger som skulle effektivisere arbeidsdagen.

Oslo kommune Helseetaten etablerte Kommunal akutt døgnenhet (KAD) på  avdeling Aker i 2013/2014. Enheten samhandler med 4 sektorsykehus og 15 ulike bydeler for innleggelser og overføring av pasienter, samt med begge legevaktene. Kommunens IKT-systemer var basert på en gammel arkitektur med begrensede  samhandlingsmuligheter. Helseetaten ønsket derfor å se på ny samhandlingsteknologi, samt hvilke muligheter dette kunne gi for å utvikle organisasjonen og legge til rette for gode tjenester med høy, faglig kvalitet. 

SamKAD

I perioden 2015 til 2017 ble forsknings- og innovasjonsprosjektet SamKAD gjennomført for å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift for legevakt og KAD sengeposter. Målet med prosjektet var å se på hvordan organisasjon og rutiner kunne bli bedre ved bruk av nye og innovative teknologiske løsninger som bidro til at pasientforløpet kunne bedres. 

Gjennom prosjektet ble det utviklet kompetanse i Helseetaten avdeling Aker, knyttet til utvikling av arbeidsprosesser, tjenestedesign, organisasjonsutvikling og bruk av digitale teknologiløsninger. Tre sykepleiere og en lege jobbet deltid med teknologiløsningen og tilpasninger mot klinisk drift.

DNV Imatis utviklet og implementerte en løsning som gjør informasjon knyttet til pasientforløpet tilgjengelig for både leger, sykepleiere og helsefagarbeidere på ulike arbeidsflater. Herunder både mobiltelefon, iPad, PC og storskjerm. Løsningen har vært i full drift siden 2017 og har vært helt avgjørende for etableringen og driften av KAD-avdelingen.

Videreutvikling

I etterkant av prosjektet har DNV Imatis samarbeidet videre med Helseetaten for å videreutvikle funksjonalitet knyttet til digital oppgavestøtte og koordinert samhandling med spesiell fokus på mobile arbeidsverktøy. Det utvikles bl.a. en applikasjon for registrering av vitale parametre på sengepost. Løsningen er også videreutviklet og tatt i bruk på rehabiliteringsavdelingen på Aker.  

Gevinster dokumentert i SamKAD-prosjektet

Redusert personalkost

20% reduksjon i personalkost per pasient

Effektivisering i tid

Effektivisering av vaktskifter, morgenmøter, visitt og previsitt

Effektivisering i penger

Effektivitetsforbedring på ca 3,7MNOK

Bedre pasientsikkerhet

Forbedret kommunikasjon

Bedre kommunikasjon og informasjonsdeling i pasientforløpet

Bedre mulighet for evaluering av tjenesten

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.