Skip to content

Kinn kommune

Som en av Norges mest innovative kommuner har Kinn innført en omfattende, kompleks og ganske så revolusjonerende satsning på digital samhandling, sett fra et kommuneperspektiv.

Vi er så heldige at vi har fått tillatelse til å gjengi Kinn kommunes budskap i sin helhet fra deres eget nyhetsbrev;

Helheten er mer enn summen av delene

Forfatter: Henrik Ulriksen, Kinn kommune

Vi er den første kommunen i landet som bruker DNV Imatis i dette omfanget!


Måten vi samhandler på internt forandrer seg. Nå forandrer det seg stort. DNV Imatis er et revolusjonerende nytt verktøy som tar vår interne praksis innen helse og velferd til nye dimensjoner. Det er innovativt, intuitivt og i sanntid på tvers av våre tjenester. Vi skal forklare nærmere.

Kinn kommune
Kinn kommune

Det handler om gode tjenester for dem som bor på institusjonene våre

Heile greia handler om dem som mottar tjenester fra oss. De som bor på omsorgsinstitusjonene våre. Det er mange like behov, og mange ulike, men de skal få tjenestene de har krav på til riktig tid.

Se for deg at du bor på en av institusjonene våre. Det er mye som skal være på plass; du skal ha et rom å bo på, du må ha renhold, du må ha mat, kanskje du også trenger fysioterapi? Alt dette og mer må samkjøres på en eller annen måte. Det er her DNV Imatis kommer inn i bildet.

DNV Imatis setter vår samhandling i et nytt rammeverk – og det starter med tildelingskontoret

DNV Imatis er knutepunktet som binder sammen alle våre helse- og velferdstjenester, og det starter med tildelingsavdelingen. Tildelingsavdelingen er dem som håndterer søknader om kommunale helse- og velferdstjenester, og tildeler disse tjenestene til brukerne våre.

Tildelingsavdelingen ser nøyaktig når pasienten kommer fra sykehuset, ser hvor det er ledige rom på institusjonene våre, registrerer at renhold må rengjøre før pasienten kommer, legger inn matservering og eventuelle allergier. I tillegg meldes det fra om behov for time med fysioterapeut.

Alt dette skjer i sanntid, slik at både renhold, bordgleder og fysioterapeut veit når de må gjøre noe. Dette skaper en forutsigbar hverdag, der alle vet når de må være på plass for å utføre et arbeid, slik at våre beboere får gode tjenester.

Hvordan vet de ulike tjenestene våre når de skal trå til?

Som vi nevnte ovenfor; de får all denne informasjonen i sanntid. Alle våre ansatte har tilgang til DNV Imatis sin mobilapplikasjon slik at de kan se når de skal gjøre et arbeid. Brukerne våre sine behov er også varierende, og kan endre seg fra dag til dag. Derfor har alle institusjonene også en interaktiv skjerm som de kan bruke for å tildele tjenester fra dag til dag.

Kinn kommune

Men hva om pasienten treng umiddelbar hjelp, da?

DNV Imatis har et enkelt, men effektivt varslingssystem. Ikke la deg lure, det tekniske systemet i bakkant har krevd mye arbeid. Men selve bruken av varslingssystemet er enkelt, og det er jo hele poenget.

Om en pasient trenger umiddelbar hjelp kan de bruke alarmknappen sin. Disse er knyttet opp mot DNV Imatis sitt system, slik at sykepleierne på institusjonene kan se nøyaktig hvor brukeren er på bygget. Da kan de rykke ut, og raskt tilkalle lege og ambulanse.

Er det virkelig bedre enn før?

Telefonsamtaler, e-poster, et fryktelig kaos av korrespondanse? Det er det slutt på. Nå er alt samlet i et intuitivt og oversiktlig system. Vi har nå tatt et kvantesprang i måten vi organiserer og leverer tjenester i helse og velferd. Helheten er mer enn summen av delene.

Det skjer utvikling også – på noe er vi de første i landet som gjør

Vi er ikke ferdige med å låse opp alle mulighetene som ligg i DNV Imatis. Men vi har gode idéer om hvordan vi kan bygge ut løsningen vi har i dag.

Samhandling mot sykehusene ligger i planene. Vi har en intensjonsavtale mellom oss, Helse Vest og DNV Imatis. Intensjonsavtalen sier at vi skal samhandle om utskrivningsklare pasienter, slik at vi kan forberede oss når vi skal ta imot en ny pasient. Dette skjer også i sanntid, og skjer via DNV Imatis sin løsning. Dette har ingen i Norge gjort tidligere. Vi, Kinn kommune, er de første!

Formålet med anskaffelsen

En helhetlig digital plattform for pasientvarsling, velferdsteknologi og  forenklet samhandling gjennom optimal informasjonsflyt mellom avdelinger. 

Kinn kommune ønsket et fleksibelt system som verktøy for disponering av ressurser og kompetanse både i og på tvers av avdelinger og virksomheter. Samtidig skal relevante tjenester kunne kobles inn i den samme informasjonssløyfa.

Pasientvarsling

Pasientvarsling- og alarmsystem for hele kommunen

Logistikk og samhandling

System for kartlegging, samhandling og logistikk

Ressursstyring

Ressursoversikt og håndtering av ressursar for optimal ressursfordeling

Samhandlingsløsningen inkluderer applikasjoner knyttet til tjenestekontoret, koordinerende enhet, institusjonsplasser (korttid og langtid), omsorgsboliger, hjemmetjenesten, tverrfaglig enhet (fysio og ergo) boligkontor, asylmottak, psykisk helse og rus samt produksjonskjøkkenet.

Flere gode historier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
3 sykehus med digital beredskap

3 sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.