Skip to content

Pasientportal

For pasienter kan sykehusopphold bestå av lange perioder med venting avbrutt av korte, hektiske perioder med behandling, opplysninger og formidling av informasjon. Ventingen kan skape kjedsomhet, rastløshet og dårlig stemning, ingen av delene er bra for restitusjonen.

Informasjonsoverføringen skjer ofte innenfor et lite tidsvindu, og kan føre til misforståelser, usikkerhet og tap av viktig kunnskap for pasienten. Dette negative kretsløpet blir brutt av DNV Imatis pasientportal.

DNV Imatis Pasientportal er en allsidig og effektiv kommunikasjonsplattform mellom pasienten, sykehuset og verden rundt. Underholdning, nyheter, dialog med slekt og venner, opplysninger om diagnose og behandlingsformer og egenrapportering om helsedata; alt kan bli effektivisert av pasientportalen. Den vil også gjøre kommunikasjonen mellom sykepleier og pasienten bedre og langt mer effektivt. Snortrekket blir overflødig til dette formål – en pasient kan formidle et konkret ønske eller behov direkte, og sykepleieren slipper en ekstra gåtur. Hvor mange skritt dette sparer en sykepleier eller et sykehus for i løpet av et år, er vanskelig å beregne. Tallet er garantert betydelig. Det samme gjelder antall sparte minutter.

Pasientportalen kan formidles på en rekke digitale plattformer, fra egne skjermer ved sengen til nettbrett og mobiltelefoner.

Pasientportal

Vi vet at det finnes utallige pasientgrupper og at alle pasienter er forskjellige. Derfor er løsningen laget så fleksibel at du kan bygge den perfekte pasientportal tilpasset dine pasienter.

Noen ganger kan det være nødvendig med personlig tilpasning, andre ganger kan det være greit å vite at alle har tilgang til det samme. Kanskje utvalget av tilbud er begrenset i starten? Det betyr ikke at løsningen trenger å være det. Pasientportalen kan vokse i takt med omstillingen som må gjøres internt for å støtte et bredere utvalg av digitale tjenester til pasienten.

DNV Imatis Pasientportal løser ulike behov som for eksempel matbestilling, spørreundersøkelser, egenrapportering, videokommunikasjon og sensorstyring for den enkelte pasient.

Byggeklossene i pasientportalen tilfredsstiller krav til universell utforming for å sørge for at alle skal ha de beste forutsetningene for å benytte løsningen. De er også responsive slik at de fungerer like bra uansett hvor pasienten befinner seg. Uavhengig om det er ved en storskjerm på pasientrommet eller i pasientens egne univers på telefonen.

Pasientportalen kan brukes på pasientrom for innliggende på sykehus, eller ved oppføling i hjemmet gjennom digital hjemmeoppfølging. 

Pasientportal - på et pasientrom

DNV Imatis Pasientportal er en brukervennlig  løsning som pasienter kan bruke når de er innlagt på et sykehus. Løsningen kan brukes på sykehusets sengeterminal eller pasientens egen mobile enhet. Her får pasienten mulighet til å følge med på sin egen plan, be om hjelp, kommunisere med venner og familie via video, bestille mat, se på TV eller f.eks. regulere lys og varme.

Ved bruk av pasientportal vil helsepersonell kunne bruke mer tid på pasientene, og mindre tid på unødvendige oppgaver.

Muligheter

Informasjon

Informasjon om 'min' avdeling, 'min' sykepleier, lege og fysio med bilder og navn
Kart over sykehuset med veivisning til kantine, kiosk etc
Informasjon om sykehustilbud som skole og aktiviteter
Selvregistreringsskjema

Min plan

Oversikt over planlagte aktiviteter og undersøkelser
Treningsmål, med status
Måltider
Forventet utskrivningstid; hva venter når jeg kommer hjem? Booke hjemreise-transport.

Servicetjenester

Bestilling av ulike servicetjenester som sendes direkte til DNV Imatis mobilportal eller digitale samhandlingstavler.
Sykepleieren slipper å måtte gå til rommet for å finne ut av hva pasienten har behov for, og bestillingen kan gå direkte til den som skal utføre oppgaven. Spesielt effektivt på infeksjonsavdelingen.

Romstyring

Lys og varmeregulering
Trekke gardiner opp og ned

Kommunikasjon

Kommunikasjon med venner, familie og helsepersonell via video eller meldinger
Sende spørsmål til lege førlegevisitt
Direkte spørsmål til sykepleier
Pasienten mottar varsel når meldingen er mottatt

Radio, TV og opplæringsvideo

Pasienten kan lytte til radio eller se på TV.
Opplæringsvideoer om den enkeltes diagnose.
Helsearbeider kan velge hvilken gruppe en pasient tilhører og dermed får pasienten automatisk en oversikt over tilpassede videoer.

Pasientportal - digital hjemmeoppfølging

Digital samhandlingsløsning for oppfølging av kronikere i hjemmet eller i forkant av en poliklinisk undersøkelse. Her får man full oversikt og innsikt i pakkeforløp og egenbehandlingsplan. 

 • Oversikt over planlagte oppgaver og avtaler
 • Pasienten får påminnelser
 • Inneholder digitale skjemaer for kartlegging av pasientens symptomer og tilstand
 • En forverring av tilstand vil varsle ansvarlig helsepersonell
 • Video-og meldingskommunikasjon mellom pasient og helsepersonell
 • Meldinger kan inneholder både tekst og bilde
 • Tilpasset informasjon og opplæringsvideoer relatert til diagnose
 • Pasienten kan benytte sin egen smarttelefon eller PC, og logger seg på med BankID
 • Er integrert med medisinske sensorer som f.eks vekt, blodtrykk, oksygenmetning og temperatur

Muligheter

Sensorhub

Automatisk datafangst av sensormålinger via Bluetooth
Varsel til helsepersonell blir generert dersom verdiene overskrider normal tilstand

Min plan

Med en digital egenbehandlingsplan vil avtaler blitt satt opp basert på behov slik at pasienten slipper unødvendige reiser til sykehuset.
Eget treningsprogram hvor helsepersonell enkelt kan følge med på utviklingen.

 • Pasienten vil alltid kunne ha en oversikt over hva som skjer i dag, og fremover, og helsepersonell vil kunne følge pasienten igjennom hele forløpet.
 • Pasienten får et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
 • Pasienten, og pårørende, får god informasjon.
 • Pakkeforløpene er tilpasset pasientgruppen og omfatter utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering.
 • Relatert til treningsprogrammet er det en grafisk trendkurven som skal vise pasientens fremdrift. En positiv trendkurve vil gi pasienten motivasjon til å fortsette det harde arbeidet.

Videokonsultasjon

Innebygd funksjonalitet for videosamtaler med helsepersonell. Løsningen støtter også kommunikasjon via meldinger.

Kartleggingsskjemaer

Brukerundersøkelser, selvregistreringsskjemaer og kartlegginger som kan settes opp etter ulike formål. Svarene sendes automatisk DNV Imatis systemer.

Oppfølging fra sykehuset

Helsepersonell kan se pasientens registreringer og måledata fra sin mobiltelefon eller sykehusets PC. Man har også komplett oversikt over oppgaver og status.
Varsler sendes til ansvarlig helsearbeider som push-varsel på mobiltelefonen.

Opplæringsvideoer

Pasienten kan se opplæringsvideoer som er tilknyttet sin diagnose. Administrator kan enten laste opp videoer eller lenke til eksterne videoer. Helsearbeider kan velge hvilken gruppe en pasient tilhører og dermed får pasienten automatisk en oversikt over tilpassede videoer.

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.