Skip to content

Klinisk logistikk

Alle avdelinger på et sykehus – fra ambulansen og akuttmottak, traumekirurgi og polikliniske sengeposter til renhold, portør og vaktmestertjenester – mottar og genererer informasjon. Og på et sykehus er all informasjon virksomhetskritisk.

DNV Imatis Klinisk logistikk er et økosystem av applikasjoner og digitale verktøy. Det samler og overfører data og informasjon mellom avdelingene i et helseforetak, og får den til å flyte fritt og uhindret i sanntid. Uten fare for at noe informasjon blir glemt, misforstått eller oppført flere ganger. Den menneskelige faktor blir i størst mulig grad fjernet som feilkilde. Dette skaper sterkere trygghetsfølelse for de ansatte, større sikkerhet for pasientene, høyere effektivitet, bedre samarbeid og økt yrkesstolthet. Effekten av klinisk logistikk er som ringer i et vann, den sprer seg på flere plan og i alle retninger.

Klinisk logistikk

Digitale oversiktstavler fra DNV Imatis kombinerer logistikk med forvaltning av ressurser og pasienter. 

Dette muliggjør deling av sanntidsinformasjon innenfor, mellom og på tvers av avdelinger, klinikker og sykehus. Våre digitale samhandlingstavler støtter opp om og forbedrer den kliniske logistikken og pasientreisen helt fra prehospitalstadiet til innleggelse og utskriving. 

Vår løsning er fleksibel og kraftfull, og integrerer helsepersonell, støttetjenester, tavlemøter, pasientsikkerhet, arbeidslister, ressursforvaltning og pasienter. Løsningen kan innhente informasjon fra mange ulike datakilder og kan vise data for enkeltenheter, eller dele dem på tvers.

Tilpasset og integrert

Oversiktstavlene fungerer sømløst sammen med våre mobile apper og meldingssystem, pasientportal, pasientjournal, egenregistrering og løsning for køhåndtering. Løsningen for klinisk logistikk kan også integreres med sykehusets pasientadministrative system og elektroniske pasientjournaler (HIS og EPR), noe som gir støtte til automatisering av prosesser og mulighet for tilgang til informasjon fra mange ulike systemer fra én enkelt lokalisering. Oversiktstavlene muliggjør effektiv ressursforvaltning ved å vise nyttig og relevant data om vakthavende personal, portører, renholdstjenester eller andre nøkkelfunksjoner.

Skreddersydd dine behov

Hver enkelt oversiktstavle kan tilpasses enhver arbeidsflyt innenfor og på tvers av organisasjonen og derved skape samarbeidsorienterte miljøer til beste for pasienter og ansatte. Arbeidsprosesser på tvers av ulike avdelinger og sykehus er direkte innebygget i løsningen i form av globale kolonner og spesialtilpassede globale lister som er felles for alle enheter som deltar i hver arbeidsprosess. Herunder eksempelvis overføringer mellom enheter eller levering av tjenester på tvers av enheter.

Enkelte sengeposter eller avdelinger

Bedriftsløsninger

for sykehus, kliniske eller tekniske avdelinger og støttetjenester

Regionale løsninger

for flere sykehus og callsenter

Sykehjem / omsorgsboliger

Institusjoner

Kommunale eller lokale helseinstitusjoner og legevakter

Nødtelefoner

og fjernovervåking av pasienter

Gevinster

Bedre pasientsikkerhet

Kortere sykehusopphold

Bedre kapasitetsutnyttelse

Økt effektivitet

Kostnadseffektivt

Bedre arbeidsmiljø

Stressreduserende

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.