Skip to content

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er et av de første sykehusene i Norge som implementerte stille arbeidsmiljø, hvor lyden på pasientvarsel er avslått.

Plattform med mange muligheter

Sykehuset Østfold bruker DNV Imatis sin plattform for alle integrasjoner- og meldingsutveksling, og er totalt integrert på over 50 punkter. Blant annet kliniske og administrative fagsystemer som EJP, lab systemer, portør, renhold, pasientvarsling, telemetri, trådløs overfallsalarm og posisjoneringsløsing.

Her er det tatt i bruk rollebaserte telefoner for pasientvarsling, samtidig som alarmer fra pasientvarsel vises på oversiktsskjermer for avdelingens ansatte på sengetunet. Tavler og mobiler brukes også for tildeling av rom og pasienter.

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold Kalnes

Bedre samhandling

Pasientvarsel mottas på telefonen, og for å ivareta sikkerheten kvitteres det for mottatt varsel, før man deretter inne på rommet kvitterer på den fysiske tilstedemarkeringsknappen. Først da avstilles alarmen.

Man kan etablere flere regler som tilpasses lokale arbeidsprosesser.

Det er ingen tvil om at digitale tavler hjelper sykehuset med bedre samhandling mellom tjenester og tjenestenivåer. Sykehuset Østfold Kalnes er det eneste sykehuset i Norge som har oppnådd HIMSS EMRAM nivå 6-sertifisering. EMRAM-skalaen (Electronic Medical Record Adoption Model) kan sees som et uttrykk for sykehusets digitale modenhet og spenner fra 1 (lavest) til 7 (høyest).

Tilrettelegger for god arbeidsflyt

DNV Imatis løsning muliggjør egne endringer i applikasjonen uten teknisk bistand, og utgjør derfor en stor del av sykehusets digitale løsninger som understøtter og hjelper sykehuset til å oppnå god arbeidsflyt og hente ut gevinster i form av effektiv drift. Sykehuset har fra starten av laget og endret sine applikasjoner i takt med endringer av tjenester og avdelingenes behov, og egenhendig laget en «krise»tavle som gir oversikt over pasientstrøm og ressursbehov.

Løsningen er også tatt i bruk for viktige støttetjenester som renhold og portør. Rengjørere har full oversikt over belegg, utreise, smitte og sentral informasjon man selv tilpasser etter egne ønsker og behov. Portører tildeles oppdrag fra digital tavle av sykepleier, og mottar oppdrag på mobil som enkelt kan aksepteres eller videresendes samtidig som man ivaretar den komplette oversikten over oppdrag.

Sykehuset Østfold

Gevinster

Forbedret oversikt, effektiv arbeidsflyt og økt pasientsikkerhet på toppen av bedre arbeidsmiljø, mindre stress og sist men ikke minst et mer stille sykehus for pasienter og pårørende. Samtidig oppnås mer effektiv sykehusdrift gjennom informasjonsdeling på tvers av avdelinger og fagområder.

Sykehuset har et godt samarbeid med DNV Imatis rundt fokuset på økt pasientsikkerhet og effektivisering av arbeidsprosesser. Her jobbes det sammen for å utvikle gode produkter i takt med utviklingen. Det siste nyutviklede produktet er lukket registreringssløyfe, for økt pasientsikkerhet og effektivisering av arbeidsprosesser, eksempelvis gjennom en ny Blodprøveapp for sikker utføring av blodprøvetaking.

Gevinstbilde

Helhetlig oversikt

Bedre arbeidsmiljø

Stille sykehus

Mer effektiv sykehusdrift

Flere gode historier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.