Skip to content

Responssenter

Dagens responstjeneste består hovedsakelig av mottak og håndtering av varsler fra trygghetsalarmer. Tjenesten må i takt med den digitale utviklingen håndtere flere tjenestemottakere, og dette medfører økt kompleksitet i organiseringen og dimensjoneringen av disse.

Responstjenesten må sikre brukermedvirkning og følge opp individuelle tilpasninger både i forhold til teknologiske løsninger, samt involvering og arbeidsdeling mellom pårørende, frivillige og tjenesteyterne.

DNV Imatis Respons- og tilsynsløsning er en fleksibel løsning med mulighet for både bemannet og/eller ubemannet mottak og håndtering av trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi som muliggjør økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Responssenter

En overgang fra analoge til digitale løsninger åpner opp et helt nytt mulighetsrom – både knyttet til hvilke hendelser som kan registreres, hvordan tjenesteyter kan kommunisere med tjenestemottaker, og hvordan utstyr overvåkes og styres.
DNV Imatis løsning for responssenter tilrettelegger for muligheten til å dekke fremtidens helse- og omsorgsbehov på nye og bedre måter.

Hovedmålet er å bidra til at mennesker får økt trygghet til å kunne bo lengre hjemme.

DNV Imatis løsning for responssenter sørger for integrasjon med ulike velferdsteknologiske løsninger gjennom standardiserte grensesnitt, for å hente inn signaler og informasjon fra ulike type enheter og brukernære komponenter. Dette kan være trygghetsalarmer, sensorer, elektroniske medisindispensere, medisinske måleapparater og tilhørende «helseapper», smarthusteknologi som f.eks. elektroniske låser, etc. Samtidig sikres utveksling av informasjon med fagsystem/journal.

Sluttbrukerfunksjonaliteten omfatter blant annet dedikerte funksjoner for oppfølging av søknads og installasjonsprosessen knyttet til velferdsteknologisk utstyr, funksjonalitet for oppfølging og videreformidling av alarmer fra tjenestemottakere. Enten man benytter mobile vaktordninger eller dedikerte responssentere.

Løsning for responssenter

Mottak og håndtering av trygghetsalarmer

Kommuner organiserer seg forskjellig med hensyn til mottak og håndtering av trygghetsalarmer, og selv innenfor en kommune kan det være ønskelig å differensiere hvordan alarmforløpene skal skje helt ned til den individuelle tjenestemottaker. DNV Imatis støtter alle de ulike tjenesteforløpene ved alarm.

Responssenter

DNV Imatis Respons- og Tilsynsløsning inneholder dedikert funksjonalitet for operatører på responssentere til å motta, besvare og følge opp trygghetsalarmer.

Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten mottar direkterutede alarmer, alarmer videreført fra responssenter, eller fra vaktansvarlig hjemmetjeneste på sin smarttelefon i egen App. Alarm mottas med både akustisk, taktil (vibrasjon) og visuell varsling.

Systemadministrasjon

Administrer brukere, tilganger, roller, team, oppgaver, egenskaper og organisasjon tilpasset egne endringsbehov og arbeidsflyt.

Administrasjon av velferdsteknologisk utstyr

Løsningen inneholder en egen modul for å administrere og holde oversikt over velferdsteknologisk utstyr. Denne modulen gir driftsansvarlige og teknikere god oversikt over utstyr som er en del av løsningen og status på utstyret.

Administrasjon av beboere

Respons og tilsynsløsningen tilbyr en egen modul (Beboeroversikt) som gir oversikt over alle beboere registrert i løsningen.

Prosesstøtte tildelingskontor

Egen støtte til tildelingskontor for oppfølging av søknad om trygghetsalarm. Denne gir deg oversikt over status på søknaden, hvordan den ligger an i forhold til frister, plan for hjemmebesøk og oppsummering av vedtak.

Rapportering og statistikk

Statistikk og analysevertøyet muliggjør oppfølging av kvalitetsmål som svartid for responssenter, avklaringsgrad og responstid på utførende tjenester.

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.