Skip to content

Helselogistikk til Kristiansand kommune

Kristiansand arbeider kontinuerlig med å utvikle måten helsetjenestene leveres på. Slik blir kommunen bedre rustet for å møte dagens og fremtidens behov for sømløse pasientforløp, bedre koordinering og samhandling mellom tjenester.

Denne tankegangen sammenfaller med utviklings- og designprinsippet for våre samhandlingsløsninger, og etter en nylig anbudskonkurranse er det nå klart at DNV Imatis skal levere løsning for helselogistikk til Kristiansand kommune.

Helselogistikk til Kristiansand

Rett kompetanse til rett oppgave

Hovedmålet med innføring av helselogistikk er å forbedre pasientflyten internt og mellom tjenester slik at kapasiteten økes og rett kompetanse brukes til rett oppgave. En effektiv pasientflyt er avgjørende for å sikre rask og egnet behandling av pasienter i akutte situasjoner. En sømløs og koordinert prosess bidrar ikke bare til å redusere ventetider og stress for både pasienter og ansatte, men også til å optimalisere ressursbruk og sikre at de mest kritiske tilfellene prioriteres riktig. I tillegg skal løsningen bidra til rask og sikker informasjonsflyt mellom tjenestene. Målet er å kunne tilby pasientene enda bedre tjenester samtidig som de ansatte skal få økt omsorgskapasitet.

Det vil være legevakt, legevaktsentral, avdeling for øyeblikkelig hjelp – døgnopphold og korttidsavdelinger som blir de første til å ta i bruk løsningen. Avtalen gir videre mulighet for skalering til flere avdelinger og tjenesteområder.

Helselogistikk for bedre tjenester

Lene Schwanborg Ellefsen, løsningsrådgiver i DNV Imatis, er særlig glad for at legevakten og legevaktsentralen får en sentral rolle når løsningen skal tas i bruk i Kristiansand kommune.

– Støtte til bedre og tryggere pasientflyt i legevakt er et spennende område for oss. Flere aktuelle saker den siste tiden har pekt i retning utfordringene legevakten står overfor. Jeg er overbevist om at våre løsninger kan bidra til bedre oversikt, tryggere tjenester og bedre ressursutnyttelse, sier Ellefsen.

Kristiansand kommune har lenge vært en aktiv pådriver innen digitalisering av helse- og omsorgstjenester. Vi ser frem til å samarbeide om løsninger for mer effektive og trygge tjenester i kommunen.