Skip to content

Helselogistikk med ny milepæl

Helselogistikk skal gjøre det lettere å administrere pasientflyt og bedre effektiviteten på sykehusene i Helse Sør-Øst. Prosjektet som er inndelt i tre delområder, er nå klar for driftsettelse av området «styring av pasientflyt og ressurser».

Helselogistikk-prosjektet omfatter løsninger for prosessforbedringsstøtte på tre delområder. DNV Imatis sin leverandørrolle er knyttet til de to første av de tre områdene Innsjekk og oppgjør, Styring av pasientflyt og ressurser, og Internkommunikasjon og varsling på mobil.  

Helselogistikk med ny milepæl

Vestre Viken først ut

Forrige uke var det teknisk driftsettelse av «styring av pasientflyt og ressurser» på lokale servere i Sykehuspartners infrastruktur. Medisinsk sengepost og akuttmottaket på Vestre Viken vil være de første til å ta i bruk denne delen av løsningen allerede nå i starten av juni. 

I første omgang dreier det seg om digitale tavler for sengepost og akuttmottak, og drop-in ankomstregistrering for laboratorier med tilhørende køstyring. Tavlene på sengepost og akuttmottak har integrasjoner mot DIPS og GAT med bruk av identitetshåndtering (IDM) og føderert sikkerhet.

Veien videre

Selvbetjente løsninger for ankomstregistrering og betaling driftsettes forløpende etter sommeren. Samtidig utvides omfanget av «styring av pasientflyt og ressurser» for flere avdelinger. Vestre Viken HF, Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF vil alle ta i bruk løsningen på polikliniske enkeltavdelinger. Dette gjør at de fire foretakene får en fullverdig DNV Imatis-løsning både for pasienter gjennom selvbetjent ankomstregistering og betaling, og for behandlere gjennom pasientflyt med sanntidsoversikt på digitale tavler.

I siste fase sys delområdene sammen med løsning for internkommunikasjon og varsling på mobil til en helhetlig løsning for tverrfaglig samhandling.

Parallelt med at Vestre Viken HF, Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF tar i bruk Helselogistikk-løsningen på flere avdelinger, fortsetter prosjektgruppen med videre utvikling frem mot fortløpende avrop fra de resterende helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Helselogistikk-prosjektet

Prosjekt skal forbedre logistikken i sykehusene og samtidig bidra til å forbedre og styrke pasientflyten i helseforetakene på kort og lang sikt. Videre har Helselogistikk som mål å øke effektiviteten i pasientbehandlingen.  
 
Dette skal realiseres gjennom:  
 
  • Sanntidsstyring: Informasjon gjøres tilgjengelig for ansatte uten tidsforsinkelse. 
  • Forenkling av hverdagen ved å redusere dobbeltregistreringer, automatisere oppgaver og flytte oppgaver til pasienter. 
  • Bedre styringsinformasjon over pasientforløp, aktivitet, bemanning og kapasitet. 
Helselogistikk-prosjektet

Målet er å fjerne unødvendig venting både for pasient og helsepersonell, og ved hjelp av selvbetjeningsløsninger gjøre pasientene mer selvhjulpne.