Skip to content

Autoskår: Fremtidens pasientmonitorering

Onsdag 24.januar 2024 arrangerte DNV Imatis, i samarbeid med VitalThings og St. Olavs hospital, et seminar på Health2B for å presentere Autoskår – en helhetlig løsning for kontaktløs og kontinuerlig pasientmonitorering. Dette nyskapende prosjektet har identifisert suksessfaktorer og bidrar til en ny løsning med internasjonalt potensiale, med betydelig innvirkning på helsevesenet.

Suksessfaktorene for prosjektet presentert av St. Olavs hospital, inkluderer involvering av ansatte, forankring hos toppledelse og et tverrfaglig team, inkludert leverandører. Disse faktorene har vært avgjørende for å sikre en effektiv implementering og bærekraftig bruk av den nye løsningen.

Autoskår

Globalt potensiale med stor betydning

Prosjektet har identifisert flere områder der Autoskår vil få stor betydning. Styrket pasientsikkerhet, effektiv ressursstyring, likeverdige helsetjenester, økt kvalitet i pasientbehandling og økonomiske innsparinger i helsesektoren er alle sentrale mål. Den potensielle samfunnsnytten er enorm, både nasjonalt og internasjonalt.

Bredt omfang av anvendelsesområder

Autoskår har et bredt og allsidig anvendelsesområde, som strekker seg utover akuttmottak. Løsningen kan implementeres både på observasjonsposter, sengeposter, omsorgsboliger, sykehjem eller andre tilsvarende enheter. Dette gir bedre avstandsovervåking av pasienter, og har spesielt stor verdi for dem som befinner seg langt fra høykompetent helsepersonell.

Beslutningsstøtte

Den utviklede løsningen gir helsepersonell bedre forutsetninger for å fatte effektive, sikre og klinisk gode beslutninger, og dette har direkte innvirkning på pasientsikkerheten. Autoskår gjør det mulig for helsepersonell å monitorere pasientens tilstand kontinuerlig, få målt NEWS-skår og enkelt oppdage eventuelle forverringer i tilstanden.

Konkret målbar tidsbesparelse

En sentral fordel med løsningen er tidsbesparelse. Den reduserer tiden brukt på å koble opp utstyr på pasientene og eliminerer behovet for desinfisering av utstyr mellom pasienter. Dette ikke bare reduserer den kognitive belastningen på helsepersonell, men gir også mindre administrativt arbeid.

"Plug and play"

Under seminaret ble det klart at Autoskår er en enkel, brukervennlig og intuitiv løsning som integreres sømløst i helsepersonellets hverdag og eksisterende arbeidsflyt. Dette gjør at den kan tas i bruk uten omfattende opplæring.

Innovasjonspartnerskapet ble nylig godkjent av St. Olavs hospital og løsningen skal nå inn til godkjenning som medisinsk utstyr. Forventet markedsintroduksjon er i løpet av 2024.

Autoskår - fremtidens kontaktløs og kontinuerlig pasientmonitorering

Autoskår

Publisert 10.05.2022 kl 17:01

Akutten ved St. Olavs hospital skal med innovativ anskaffelse nyttiggjøre ny teknologi i arbeidet med måling av vitale parametere for økt pasientsikkerhet. Som et resultat av anskaffelsen er det inngått partnerskap med VitalThings og DNV Imatis.

Trondheimsfirmaet VitalThings utvikler en avansert pasientmonitor for kontinuerlig og kontaktfri overvåkning som skal identifisere helseforverring på et tidlig tidspunkt. DNV Imatis skal videreformidle varsler til helsearbeidere og utvikle gode arbeidsverktøy for ansatte. Autoskår – prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og anskaffelsen omfatter sykehus i Helse Midt-Norge, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), samt relaterte samarbeidskommuner.  

VITALIA_autoskår2

Bakgrunn for Autoskår

Akutten ved St. Olavs hospital har behov for ny teknologi for å måle vitale parametere (puls, pust, oksygenmetning i blodet, temperatur, blodtrykk og våkenhet). En av utfordringene ved akuttmottaket, er at det er tidkrevende å kople dagens utstyr med mange kabler til pasienten. Det er også utfordrende at pasientene har liten bevegelsesfrihet når de er koblet til instrumentene. Tilsvarende har sengepostene behov for løsninger som gir mulighet for mer kontinuerlig overvåkning av sårbare pasientgrupper enn dagens praksis som er basert på intervallbasert tilsyn. 

Ansatte må i tillegg sjonglere mellom mange forskjellige datakilder for å få totalbildet på tilstanden til pasientene. I en stresset hverdag gir dette høy kognitiv belastning på mange. Manuell dokumentasjon og manglende samhandling mellom systemer kan også påvirke kvaliteten på pasientbehandlingen.  

St. Olavs hospital har nå inngått et innovasjonspartnerskap* med VitalThings og DNV Imatis. VitalThings tilbyr verdens mest avanserte kontaktløse sensorer og tjenester for gjenkjenning og analyse av menneskelige livstegn. DNV Imatis tilbyr digitale løsninger til blant annet sykehus som gir helsepersonell tilgang til sanntidsinformasjon uansett hvor de er.

Autoskår for bedre pasientsikkerhet

Sammen skal partnerne utvikle teknologi som gir mulighet for rask reaksjon ved forverring i pasientens helsetilstand og som samtidig bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse i avdelingen. Ved tidligere oppdagelse av forverret helsetilstand, kan tiltak iverksettes som ofte forhindrer videre sykdomsutvikling. Innovasjonsgraden er høy, da vi sikter mot en kontaktløs (ikke en trådløs i.e., patch) løsning for monitorering av vitale parametere. Tilsvarende har denne teknologien stort potensiale også utenfor helsevesenet, for eksempel i arrest eller fengsler for å oppdage forverring av helsetilstand eller potensielle overdoser hos innsatte. Det finnes ingen løsning i dag, verken nasjonalt eller internasjonalt, for kontinuerlig, kontaktløs monitorering av vitale parametere som er godkjent som medisinsk utstyr. 

Dette innovasjonspartnerskapet og det helsefaglige miljøet som St Olavs nå tilbyr, vil legge til rette for at utstyret oppnår denne godkjenningen. Dersom det fremskaffes en valid og stabil teknologisk løsning som kan gjennomføre disse målingene kontinuerlig, inkludert varsling dersom det tilkommer relevante endringer i vitale parametere, vil det kunne ha stor betydning for pasientsikkerheten å utgjøre et betydelig fremskritt innen det medisinske fagfeltet. 

Dette innovasjonspartnerskapet vil kunne revolusjonere hvordan vi overvåker pasienter, både nasjonalt og internasjonalt. 

Mobil versjon
Enkeltrom autoskår
Fastmontert versjon
Autoskår Team

Bak fra venstre:
Hilde Sætertrø, Leverandørutviklingsprogrammet NHO
Realf Ording Helgesen, kommunelege Malvik kommune
Heidi Udnesseter, DNV Imatis
Bård Benum, VitalThings
Dag Ausen, DNV Imatis
Ole Kristian Forstrønen Thu, VitalThings
Geir-Erlend Myhre Johansen, IKT-koordinator St.Olavs hospital

Foran fra venstre:
Lisa Græslie, prosjektleder St.Olavs hospital
Trond Håkon, VitalThings
Lars Erik Laugsand, ass.klinikksjef overlege  akutten, St.Olavs
Ragnhild Stavå, seksjonsleder sykepleie, Akutten St.Olavs

Pasientmonitoren til VitalThings muliggjør kontaktløs måling av respirasjon og pust. Gjennom integrasjon med plattformen til DNV Imatis vil pasientdata gjøres tilgjengelig for helsearbeidere på akuttmottaket i ulike applikasjoner, tilpasset aktuelle brukercase. Relevant pasientinformasjon vil være tilgjengelig for leger og sykepleiere på smarttelefon, samtidig som at varsler og alarmer vil mottas direkte på mobil dersom det oppstår endringer i vitale målinger eller at målingene er utenfor forhåndsbestemte grenseverdier.

Potensielle gevinstbilder

Effektivisere arbeidsflyt

Visualisering av målinger på personalets mobile arbeidsflater, samt varsling direkte til ansvarlig personell ved uønsket utvikling i måleverdier, vil radikalt kunne effektivisere arbeidsflyt. Tidligere har personalet måttet regelmessig avlese måleverdier ved måleapparat eller i elektronisk kurve. Ved tilgang til de samme dataene mobilt, frigjøres tid. Og der audiovisuelle alarmer tidligere har vært eneste varsel om måleverdier er kritiske, vil dette nå kunne suppleres med målrettede varsler til ansvarlig personell ved både kritiske alarmer og ved definerte endringer i måleverdier. Dette reduserer behov for statisk tilstedeværelse ved seng for overvåking.

Mer tid til pasientrettet arbeid

Pasienten vil oppleve at løsningen «våker over» og gir trygghet. Siden varsler og alarmer går direkte til ansvarlig helsepersonell med tydelige eskaleringssløyfer, vil pasienten få rask oppfølging når det trengs. Samtidig kan helsepersonell bruke tiden effektivt å få god oversikt i et hektisk arbeidsmiljø. Dette reduserer stress og bidrar over tid til redusert sykefravær. Helsepersonell vil kunne oppleve at løsningen frigjør tid til mer pasientrettet arbeid.

God lederstøtte

Utvikling av gode KPI-er i sanntid som synliggjøres på dashboard, vil gi god lederstøtte gjennom bedre situasjonsforståelse og overblikk. Disse dataene kan trekkes ut i en behandles videre her, for å synliggjøre belastning siste dag/uke/måned/år. Dette kan igjen bl.a. brukes i aktivitetsbasert bemanningsplanlegging.

Autoskår VitalThings fastmontert

Økt pasientsikkerhet

Løsningen vil også kunne bidra til å ivareta pasientsikkerheten i perioder hvor det av ulike årsaker ikke er samsvar mellom tilgjengelig bemanning og pasientvolum. Gjennom løsningens mobile alternativ kan driften opprettholdes også under uforutsette hendelser som katastrofer, pandemi eller behov for å etablere pasientoppfølging i midlertidige lokaler. Tilsvarende vil dette være gjeldende for sengeposter på sykehus som har korridorpasienter.

Forenklet samhandling

Kommunikasjon støttes digitalt via smarttelefon og digitale tavler, og forenkler samhandlingen mellom personer og roller uavhengig av tid og sted.

*Innovasjonspartnerskap er en støtteordning gjennom Innovasjon Norge, der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Autoskår logo innovative anskaffelser

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.